Taşınmaz Satış İhalesi

2 yıl önce
4.094 kez görüntülendi

Taşınmaz Satış İhalesi

BALA BELEDİYE BAŞKANLIGINDAN
SATILACAK TAŞINMAZLARI İLANIDIR

1 – Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda mevkii, ada-parsel, m² si, emsali, cinsi, geçici teminatı, muhammen bedeli, ihale tarihi ve saati belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü Arttırma” ile mülkiyeti satılacaktır.
2 – İhale 06/11/2014 Perşembe günü saat 14.00’den itibaren Bala Belediye Başkanlığı hizmet binasında toplanan Encümen huzurunda yapılacaktır.,
3 – İhaleye katılabilmek için; İhalesine iştirak edilecek taşınmazın geçici teminat bedelini veya buna ilişkin yasada ön görülen teminat karşılıklarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar Belediyemiz veznesine yatırılması gerekmektedir.
İhaleden doğacak tüm masraflar (ilan bedeli, damga, kdv, resmi vergi, harç, gibi giderler) alıcıya ait olacaktır.
4 – İhaleye girmek için isteklilerden şu şartlar aranır;
4-1) İhaleye girmek isteyen;
a) Yasal yerleşim sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
d) Geçici teminatı yatırmış olmaları,
e) Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise yukarıda (b), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.
İsteklinin :
4-2) Gerçek kişi olması halinde; Nüfus Cüzdanı Sureti, ikametgah belgesi, geçici teminat makbuzu.
4-3)- Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yerin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve tüzel kişiliğin noterden tasdikli imza sirküsü.
– Özel Hukuk Tüzel kişileri ihaleye katılmaları halinde Genel Merkezlerinin bulunduğu yerin Resmi Makamlarından iş bu ihalenin ilanından sonra alınmış olan faaliyette bulunduğuna dair belgenin ibrazı, Genel Kurullarından gayrimenkul alınması hususundaki Genel Kurul kararının noterden tasdikli suretini ibraz etmesi ve ihaleye girecek temsile yetkili kılınan şahsın noter tasdikli suretinin ibrazı ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü
4-4)- Ortak girişimci olması halinde; ortak girişimcinin ilgilisine göre ticaret ve sanayi odalarından veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü (noterden) oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin bu maddenin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge ve ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi vermesi gerekmektedir.
4-5)- İstekliler adına ihaleye vekil iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı veya noterden alınmış vekaletnamelerinin bulunması (Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının ise bulunduğu ülkenin Konsolosluğunca onaylanmış olması gerekir).
4-6) İhale şartnamesinin 4. maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi.
4-7) İhale şartnamesi alındığına dair makbuz ile geçici teminat makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir.

S.No Mahalle Ada Parsel Alanı Hisse Cinsi Satışı yapılacak m2 Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
1 beynam 288 1 1000 899/1000 arsa 899 27,00,00 TL 810,00tl, 06/11/2014 14.00
2 beynam  288 4 1072 1/1 arsa 1072 30,500,00 TL 915,00, TL 06/11/2014 14.15
3 beynam 288 7 1000 494/1000 arsa 494 13.500,00 TL 405,00, TL 06/11/2014 14.30
4 Beynam 298 5 1015 538/1015 arsa 538 13,000,00 TL 390,00, TL 06/11/2014 14.45
5 beynam 273 15 1000 1/1 arsa 1000 29.000,00 TL 870,00, TL 06/11/2014 15.00
6 beynam 273 16 1000 1/1 arsa 1000 30,000,00 TL 900,00, TL 06/11/2014 15.15
7 beynam 278 2 1431 879/1431 arsa 879 25,500,00 TL 675,00, TL 06/11/2014 15.30
8 beynam 244 10 784 632/784 arsa 632 16.000,00 TL 480,00, TL 06/11/2014 15.45
9 beynam 248 4 750 600/750 arsa 600 15.000,00 TL 450,00, TL 06/11/2014 16.00
10 şentepe 151 2 4642 600/4642 arsa 600 21,000,00 TL 630,00, TL 06/11/2014 16.15

BALA BELEDİYE BAŞKANLIGI

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık