Taşınmaz Satış İhalesi 3

1 yıl önce
3.118 kez görüntülendi

Taşınmaz Satış İhalesi 3

BALA BELEDİYE BAŞKANLIGINDAN
SATILACAK TAŞINMAZLARIN İLANIDIR

1 – Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda mevkii, ada-parsel, m² si, emsali, cinsi, geçici teminatı, muhammen bedeli, ihale tarihi ve saati belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü Arttırma” ile mülkiyeti satılacaktır.
2 – İhale 09/07/2015 PERŞEMBE günü saat 13.00’dan itibaren Bala Belediye Başkanlığı hizmet binasında toplanan Encümen huzurunda yapılacaktır.,
3 – İhaleye katılabilmek için; İhalesine iştirak edilecek taşınmazın geçici teminat bedelini veya buna ilişkin yasada ön görülen teminat karşılıklarının en geç 08.07.2015 Mesai Bitimine kadar Belediyemiz veznesine yatırılması gerekmektedir.
İhaleden doğacak tüm masraflar (ilan bedeli, damga, kdv, resmi vergi, harç, gibi giderler) alıcıya ait olacaktır.
4 – İhaleye girmek için isteklilerden şu şartlar aranır;
4-1) İhaleye girmek isteyen;
a) Yasal yerleşim sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
d) Geçici teminatı yatırmış olmaları,
e) Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise yukarıda (b), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.
İsteklinin :
4-2) Gerçek kişi olması halinde; Nüfus Cüzdanı Sureti, ikametgah belgesi, geçici teminat makbuzu.
4-3)- Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yerin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve tüzel kişiliğin noterden tasdikli imza sirküsü.
– Özel Hukuk Tüzel kişileri ihaleye katılmaları halinde Genel Merkezlerinin bulunduğu yerin Resmi Makamlarından iş bu ihalenin ilanından sonra alınmış olan faaliyette bulunduğuna dair belgenin ibrazı, Genel Kurullarından gayrimenkul alınması hususundaki Genel Kurul kararının noterden tasdikli suretini ibraz etmesi ve ihaleye girecek temsile yetkili kılınan şahsın noter tasdikli suretinin ibrazı ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü
4-4)- Ortak girişimci olması halinde; ortak girişimcinin ilgilisine göre ticaret ve sanayi odalarından veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü (noterden) oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin bu maddenin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge ve ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi vermesi gerekmektedir.
4-5)- İstekliler adına ihaleye vekil iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı veya noterden alınmış vekaletnamelerinin bulunması (Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının ise bulunduğu ülkenin Konsolosluğunca onaylanmış olması gerekir).
4-6) İhale şartnamesinin 4. maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi.
4-7) İhale şartnamesi alındığına dair makbuz ile geçici teminat makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir.

NO MAHALLE ADA PARSEL HİSSE ORANI YÜZ ÖLÇÜMÜ HİSSE BİRİM FİYATI DEĞER
1 BEYNAM 236 1 1121/3652 3,652,00 1121 23 25,783,00 TL
2 BEYNAM 238 7 390/812 812 390 24 9,360,00 TL
3 BEYNAM 244 10 632/784 784 632 25 15,800,00 TL
4 BEYNAM 248 4 600/750 750 600 25 15,000,00 TL
5 BEYNAM 248 13 539/750 750 539 26 14,014,00 TL
6 BEYNAM 248 26 517/762 762 517 26 13,442,00 TL
7 BEYNAM 248 27 TAM 750 750 27 20,250,00 TL
8 BEYNAM 248 28 TAM 750 750 28 21,000,00 TL
9 BEYNAM 278 2 879/1431 1,431,00 879 29 25,491,00 TL
10 BEYNAM 278 3 204/1129 1,129,00 204 27 5,508,00 TL
11 BEYNAM 288 1 899/1000 1,000,00 899 30 26,970,00 TL
12 BEYNAM 288 7 494/1000 1,000,00 494 27 13,338,00 TL
13 BEYNAM 298 5 538/1015 1,015,00 538 23 12,374,00 TL
14 BEYNAM 341 3 424/918 918 424 20 8,480,00 TL
15 BEYNAM 341 4 335/796 796 335 18 6,030,00 TL
16 BEYNAM 342 1 163/4624 4,624,00 163 16 2,608,00 TL
17 BEYNAM 368 6 TAM 1,500,00 1500 18 27,000,00 TL
18 BEYNAM 368 7 TAM 1,500,00 1500 18 27,000,00 TL
19 BEYNAM 368 11 TAM 1,500,00 1500 18 27,000,00 TL
20 BEYNAM 371 3 405/1500 1,500,00 405 13 5,265,00 TL
21 BEYNAM 372 7 TAM 1,539,00 1539 15 23,085,00 TL
22 BEYNAM 372 8 TAM 1,500,00 1500 15 22,500,00 TL
23 BEYNAM 376 5 229/1500 1,500,00 229 15 3,435,00 TL
24 BEYNAM 376 6 927/1500 1,500,00 927 15 13,905,00 TL
25 BEYNAM 383 3 483/1500 1,500,00 483 20 9,660,00 TL
26 BEYNAM 385 3 439/1500 1,500,00 439 18 7,902,00 TL
27 BEYNAM 385 7 996/1921 1,921,00 996 18 17,928,00 TL
28 BEYNAM 394 3 282/1782 1,782,00 282 20 5,640,00 TL
29 BEYNAM 406 6 470/1786 1,786,00 470 22 10,340,00 TL
30 BEYNAM 413 1 481/10116 10,116,00 481 20 9,620,00 TL
31 BEYNAM 418 3 TAM 1,500,00 1500 25 37,500,00 TL
32 BEYNAM 418 4 TAM 1,500,00 1500 25 37,500,00 TL
33 BEYNAM 483 10 TAM 1,000,00 1000 35 35,000,00 TL
TOPLAM 555.728.00 TL

BALA BELEDİYE BAŞKANLIGI

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

  1. ilhan aydin diyor ki:

    Beynam dışında da hazine yeri satışı oluyor mu?

Yorum Yaz

Yukarı Çık