Taşınmaz Satış İhalesi 2

1 yıl önce
3.174 kez görüntülendi

Taşınmaz Satış İhalesi 2

BALA BELEDİYE BAŞKANLIGINDAN
SATILACAK TAŞINMAZLARIN İLANIDIR

1 – Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda mevkii, ada-parsel, m² si, emsali, cinsi, geçici teminatı, muhammen bedeli, ihale tarihi ve saati belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü Arttırma” ile mülkiyeti satılacaktır.
2 – İhale 15/06/2015 PAZERTESİ günü saat 11.00’den itibaren Bala Belediye Başkanlığı hizmet binasında toplanan Encümen huzurunda yapılacaktır.,
3 – İhaleye katılabilmek için; İhalesine iştirak edilecek taşınmazın geçici teminat bedelini veya buna ilişkin yasada ön görülen teminat karşılıklarının en geç 12.06.2015 Mesai Bitimine kadar Belediyemiz veznesine yatırılması gerekmektedir.
İhaleden doğacak tüm masraflar (ilan bedeli, damga, kdv, resmi vergi, harç, gibi giderler) alıcıya ait olacaktır.
4 – İhaleye girmek için isteklilerden şu şartlar aranır;
4-1) İhaleye girmek isteyen;
a) Yasal yerleşim sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
d) Geçici teminatı yatırmış olmaları,
e) Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise yukarıda (b), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.
İsteklinin :
4-2) Gerçek kişi olması halinde; Nüfus Cüzdanı Sureti, ikametgah belgesi, geçici teminat makbuzu.
4-3)- Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yerin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve tüzel kişiliğin noterden tasdikli imza sirküsü.
– Özel Hukuk Tüzel kişileri ihaleye katılmaları halinde Genel Merkezlerinin bulunduğu yerin Resmi Makamlarından iş bu ihalenin ilanından sonra alınmış olan faaliyette bulunduğuna dair belgenin ibrazı, Genel Kurullarından gayrimenkul alınması hususundaki Genel Kurul kararının noterden tasdikli suretini ibraz etmesi ve ihaleye girecek temsile yetkili kılınan şahsın noter tasdikli suretinin ibrazı ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü
4-4)- Ortak girişimci olması halinde; ortak girişimcinin ilgilisine göre ticaret ve sanayi odalarından veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü (noterden) oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin bu maddenin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge ve ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi vermesi gerekmektedir.
4-5)- İstekliler adına ihaleye vekil iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı veya noterden alınmış vekaletnamelerinin bulunması (Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının ise bulunduğu ülkenin Konsolosluğunca onaylanmış olması gerekir).
4-6) İhale şartnamesinin 4. maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi.
4-7) İhale şartnamesi alındığına dair makbuz ile geçici teminat makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir.

NO MAHALLE ADA PARSEL HİSSE ORANI YÜZ ÖLÇÜMÜ HİSSE BİRİM FİYATI DEĞER
1 BEYNAM 236 1 1121/3652 3,652,00 1121 23.00 25,783,00 TL
2 BEYNAM 238 7 390/812 812 390 24.00 9,360,00 TL
3 BEYNAM 244 10 632/784 784 632 25.00 15,800,00 TL
4 BEYNAM 248 4 600/750 750 600 25.00 15,000,00 TL
5 BEYNAM 248 13 539/750 750 539 26.00 14,014,00 TL
6 BEYNAM 248 26 517/762 762 517 26.00 13,442,00 TL
7 BEYNAM 248 27 TAM 750 750 27.00 20,250,00 TL
8 BEYNAM 248 28 TAM 750 750 28.00 21,000,00 TL
9 BEYNAM 271 2 683/3000 3,000,00 683 30.00 20,490,00 TL
10 BEYNAM 278 2 879/1431 1,431,00 879 29.00 25,491,00 TL
11 BEYNAM 278 3 204/1129 1,129,00 204.00 27.00 5,508,00 TL
12 BEYNAM 288 1 899/1000 1,000,00 899.00 30.00 26,970,00 TL
13 BEYNAM 288 7 494/1000 1,000,00 494.00 27.00 13,338,00 TL
14 BEYNAM 297 4 10/1OOO 1,000,00 10.00 24.00 240.00 TL
15 BEYNAM 298 5 538/1015 1,015,00 538.00 23.00 12,374,00 TL
16 BEYNAM 341 3 424/918 918.00 424.00 20.00 8,480,00 TL
17 BEYNAM 341 4 335/796 796.00 335.00 18.00 6,030,00 TL
18 BEYNAM 342 1 163/4624 4,624,00 163.00 16.00 2,608,00 TL
19 BEYNAM 368 6 TAM 1,500,00 1500.00 18.00 27,000,00 TL
20 BEYNAM 368 7 TAM 1,500,00 1500.00 18.00 27,000,00 TL
21 BEYNAM 368 11 TAM 1,500,00 1500.00 18.00 27,000,00 TL
22 BEYNAM 371 3 405/1500 1,500,00 405.00 13.00 5,265,00 TL
23 BEYNAM 372 7 TAM 1,539,00 1539.00 15.00 23,085,00 TL
24 BEYNAM 372 8 TAM 1,500,00 1500.00 15.00 22,500,00 TL
25 BEYNAM 376 5 229/1500 1,500,00 229.0 15.00 3,435,00 TL
26 BEYNAM 376 6 927/1500 1,500,00 927.00 15.00 13,905,00 TL
27 BEYNAM 383 3 483/1500 1,500,00 483.00 20.00 9,660,00 TL
28 BEYNAM 385 3 439/1500 1,500,00 439.00 18.00 7,902,00 TL
29 BEYNAM 385 7 996/1921 1,921,00 996.00 18.00 17,928,00 TL
30 BEYNAM 394 3 282/1782 1,782,00 282.00 20.00 5,640,00 TL
31 BEYNAM 406 6 470/1786 1,786,00 470.00 22.00 10,340,00 TL
32 BEYNAM 413 1 481/10116 10,116,00 481.00 20.00 9,620,00 TL
33 BEYNAM 418 3 TAM 1,500,00 1500.00 25.00 37,500,00 TL
34 BEYNAM 418 4 TAM 1,500,00 1500.00 25.00 37,500,00 TL
35 BEYNAM 483 10 TAM 1,000,00 1000.00 35.00 35,000,00 TL
TOPLAM 576.458.00 TL

BALA BELEDİYE BAŞKANLIGI

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık